fbpx
Käännöskielet
Valikko

Transly-käännöstoimiston tietosuojakäytäntö

https://transly.eu-sivuston tietosuojakäytäntö

Tämä sovellus kerää joitakin henkilötietoja käyttäjiltään.

Omistaja ja rekisterinpitäjä

Transly-käännöstoimisto / Veerenni 24 C, Tallinn 10135, Viro

Omistajan sähköposti: info@transly.eu

Kerättävien tietojen tyypit

Tämän sovelluksen joko itse tai kolmannen osapuolen kautta keräämiin henkilötietoihin lukeutuvat evästeet, käyttötiedot, yrityksen nimi ja sähköpostiosoite. Täydet tiedot kustakin kerättävästä henkilötietolajista on annettu tämän tietosuojakäytännön kyseisissä osioissa tai erillisissä selosteissa, jotka tulevat esiin ennen tietojen keräämistä. Henkilötiedot voivat olla käyttäjän vapaasti antamia, tai käyttötietojen tapauksessa tätä sovellusta käytettäessä automaattisesti kerättyjä tietoja. Ellei toisin ilmoiteta, kaikki tämän sovelluksen pyytämät tiedot ovat pakollisia, ja näiden tietojen antamatta jättäminen saattaa estää tämän sovelluksen palvelujen tarjoamisen. Tapauksissa, joissa sovellus nimenomaan ilmoittaa, että jotkut tiedot eivät ole pakollisia, voi käyttäjä vapaasti olla antamatta näitä tietoja ilman, että se vaikuttaa palvelun saatavuuteen tai toimintaan. Käyttäjät, jotka ovat epävarmoja siitä, mitkä henkilötiedot ovat pakollisia, voivat ottaa yhteyttä omistajaan. Tämän sovelluksen tai sen käyttämien kolmannen osapuolen palveluiden omistajien käyttämien evästeiden – tai muiden seurantavälineiden – tarkoituksena on tarjota käyttäjän pyytämää palvelua niiden tarkoitusten lisäksi, jotka tässä asiakirjassa tai mahdollisesti saatavilla olevassa evästekäytännössä on kuvattu. Käyttäjä on vastuussa kaikista kolmannen osapuolen henkilötiedoista, jotka tämän sovelluksen kautta on saatu, julkaistu tai jaettu, ja vahvistaa, että hänellä on kolmannen osapuolen suostumus toimittaa tiedot omistajalle.

Tietojen käsittelytapa ja -paikka

Käsittelytavat

Omistajalla käyttää asianmukaisia turvatoimia tietojen luvattoman käytön, paljastamisen, muokkaamisen tai luvattoman hävittämisen estämiseksi. Tietojenkäsittely suoritetaan tietokoneiden ja/tai IT-työkalujen avulla täysin ilmoitettuun tarkoitukseen liittyvien toimintatapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Omistajan lisäksi joissakin tapauksissa tiedot voivat olla tämän sovelluksen toimintaan osallistuvien vastuuhenkilöiden (hallinto, myynti, markkinointi, lakiosasto, järjestelmänhallinta) tai omistajan tietojenkäsittelijöiksi nimeämien ulkopuolisten tahojen (kuten kolmannen osapuolen teknisten palveluiden tarjoajat, postioperaattorit, hosting-palvelujen tarjoajat, IT-yhtiöt, viestintätoimistot) käytettävissä tarvittaessa. Ajan tasalla olevan luettelon näistä osapuolista voi pyytää omistajalta milloin tahansa.

Käsittelyn lainmukaiset perusteet

Omistaja voi käsitellä käyttäjiin liittyviä henkilötietoja, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Käyttäjä on antanut suostumuksensa yhteen tai useampaan määritettyyn käyttötarkoitukseen. Huomautus: Joidenkin lakien mukaan omistaja voi käsitellä henkilötietoja, kunnes käyttäjä vastustaa tällaista käsittelyä (“opt-out”) ilman, että omistajalla on oltava suostumus tai jokin muu seuraavista lainsäädännöllisistä perusteista. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, kun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan eurooppalaista tietosuojalakia.
 • Tietojen toimittaminen on tarpeen käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja/tai siihen liittyvien mahdollisten sopimusta edeltävien velvoitteiden täyttämistä varten.
 • Käsittely on tarpeen omistajan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun mukaisesti tai omistajalle kuuluvan julkisen vallan käytön yhteydessä.
 • Käsittely on tarpeen omistajan tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Joka tapauksessa omistaja auttaa mielellään selventämään käsittelyä koskevia lakisääteisiä perusteita ja erityisesti sitä, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen vai sopimusperusteinen vaatimus tai edellytys, joka on tarpeen sopimuksen tekoa varten.

Paikka

Tietoja käsitellään omistajan toimipaikoissa ja kaikissa muissa paikoissa, joissa käsittelyssä mukana olevat osapuolet sijaitsevat.   Käyttäjän sijainnin mukaan tiedonsiirtoihin saattaa sisältyä käyttäjän tietojen siirtämistä muuhun kuin käyttäjän omaan maahan. Käyttäjä voi saada lisätietoja tällaisten siirrettyjen tietojen käsittelypaikasta kohdasta, jossa on tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä. Käyttäjällä on myös oikeus saada tietoa Euroopan unionin ulkopuolelle tapahtuvan tietojensiirron tai mille tahansa kansainväliselle organisaatiolle tapahtuvan tietojensiirron lakisääteisistä perusteista, jos kyseinen organisaatio toimii julkisen kansainvälisen lainsäädännön alaisuudessa tai vähintään kahdessa eri maassa, kuten esimerkiksi YK, sekä omistajan toimenpiteistä näiden tietojen suojaamiseksi.   Mikäli tiedonsiirtoja tapahtuu, käyttäjä voi saada lisätietoja siitä tämän asiakirjan oleellisista kohdista tai ottamalla yhteyttä omistajaan Yhteystiedot-kohdassa annettujen tietojen avulla.

Säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jota varten tiedot on kerätty. Näin ollen

 • omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen täyttämistä varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään siihen saakka, kunnes sopimus on täytetty täysin
 • omistajan lainmukaisia etuja varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeen kyseisten tarkoitusten täyttämiseksi. Omistajan lainmukaisia etuja koskevia tarkempia tietoja saa tämän asiakirjan oleellisista kohdista tai ottamalla yhteyttä omistajaan.

Omistajalla voi olla oikeus säilyttää henkilötietoja pidempään, mikäli käyttäjä on antanut luvan tällaiseen käsittelyyn, kunhan kyseistä lupaa ei ole peruttu. Lisäksi omistajalla voi olla velvollisuus säilyttää henkilötietoja pidempään, mikäli se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai viranomaisen määräyksestä.   Kun säilytysaika päättyy, henkilötiedot poistetaan. Näin ollen oikeutta saada tiedoksi, oikeutta pyytää tietojen poistoa, oikeutta pyytää tietojen korjaamista sekä oikeutta tietojen siirrettävyyteen ei voi käyttää säilytysajan päättymisen jälkeen.

Käsittelytarkoitukset

Käyttäjää koskevia tietoja kerätään, jotta omistaja voi tarjota palveluitaan, sekä seuraavia tarkoituksia varten: analytiikka, tunnisteiden hallinta, suojautuminen roskapostilta ja yhteydenotto käyttäjään. Tarkempia tietoja näistä käsittelytarkoituksista sekä siitä, mitä henkilötietoja käytetään mihinkin tarkoitukseen, on tämän asiakirjan vastaavissa kohdissa.

Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavia palveluita hyödyntäen:

 • Analytiikka

 • Yhteydenotto käyttäjään

 • Roskapostilta suojautuminen

 • Tunnisteiden hallinta


Käyttäjien oikeudet

Käyttäjät voivat käyttää tiettyjä oikeuksia omistajan käsittelemiin tietoihin liittyen. Tarkemmin ottaen käyttäjillä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tapauksissa, joissa hän on aiemmin antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelylle.
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Käyttäjällä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, mikäli käsittely tehdään lakisääteisten perusteiden pohjalta suostumuksen sijaan. Lisätietoja on jäljempänä asiaa käsittelevässä kohdassa.
 • Oikeus päästä käsiksi omiin tietoihin. Käyttäjällä on oikeus saada tietää, käsitteleekö omistaja tietoja, saada tietoa käsittelyn tietyistä osa-alueista sekä saada kopio käsiteltävinä olevista tiedoista.
 • Oikeus vahvistaa ja pyytää korjausta. Käyttäjällä on oikeus vahvistaa tietojensa oikeellisuus sekä pyytää tietojen päivitystä tai korjausta.
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Käyttäjällä on tietyissä olosuhteissa oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tällöin omistaja käsittelee tietoja pelkästään niiden säilyttämistä varten.
 • Oikeus pyytää henkilötietojensa tuhoamista tai poistamista muulla tavoin. Käyttäjällä on tietyissä olosuhteissa oikeus pyytää omistajaa poistamaan käyttäjän tiedot.
 • Oikeus saada tiedot haltuunsa ja siirtää ne toiselle tietojenkäsittelijälle. Käyttäjällä on oikeus saada tietonsa strukturoidussa, yleisessä ja koneellisesti luettavissa olevassa muodossa, ja mikäli teknisesti mahdollista, siirtää kyseiset tiedot toiselle tietojenkäsittelijälle ilman minkäänlaisia esteitä. Tämä säännös pätee, mikäli tietoja käsitellään automatisoidusti ja käsittely pohjautuu käyttäjän suostumukseen tai sopimukseen, jonka osallisena käyttäjä on, tai kyseiseen sopimukseen liittyviin ennakoiviin velvollisuuksiin.
 • Oikeus tehdä valitus. Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Lisätietoja oikeudesta vastustaa tietojen käsittelyä

Kun henkilötietoja käsitellään yleisen hyvän vuoksi, omistajan omaavan julkisen vallan harjoittamisen yhteydessä tai omistajan lainmukaisia etuja varten, käyttäjä voi vastustaa tätä käsittelyä esittelemällä omaan tilanteeseensa liittyvät perusteet kyseiselle vastustamiselle. Käyttäjän on kuitenkin syytä tietää, että mikäli henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa, voi käyttäjä vastustaa tätä käsittelyä milloin tahansa ilman perusteluja. Käyttäjä voi tarkistaa tämän asiakirjan asianmukaiset kohdat saadakseen tietää, käsitteleekö omistaja henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksessa.

Oikeuksien käyttäminen

Kaikki käyttäjän oikeuksiin liittyvät pyynnöt voi lähettää omistajalle tässä asiakirjassa annettujen yhteystietojen kautta. Pyynnöt toteutetaan veloituksetta, ja omistaja ryhtyy niiden suhteen toimiin mahdollisimman pian, kuitenkin aina yhden kuukauden kuluessa.

Lisätietoja tietojen keräämisestä ja käsittelystä

Oikeudelliset toimet

Omistaja voi käyttää käyttäjän henkilötietoja lakisääteisiin tarkoituksiin tuomioistuimessa tai mahdollisiin oikeudellisiin toimiin johtavissa vaiheissa tämän sovelluksen tai siihen liittyvien palveluiden sopimattoman käytön seurauksena. Käyttäjä ilmoittaa olevansa tietoinen, että omistaja voi joutua paljastamaan henkilötietoja viranomaisten niin vaatiessa.

Lisätietoja käyttäjän henkilötiedoista

Tämän tietosuojakäytännön sisältämien tietojen lisäksi tämä sovellus saattaa tarjota käyttäjälle lisätietoja sekä asiayhteyteen liittyviä tietoja, jotka koskevat tiettyjä palveluita tai henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä pyydettäessä.

Järjestelmän lokitiedostot ja ylläpito

Tämä sovellus ja mahdolliset kolmannen osapuolen palvelut saattavat kerätä toimintaa ja ylläpitoa varten tiedostoja, jotka tallentavat kanssakäymisen tämän sovelluksen kanssa (järjestelmän lokikirjat), ja käyttää tätä tarkoitusta varten muita henkilötietoja (kuten IP-osoite).

Tähän käytäntöön sisältymättömät tiedot

Lisätietoja henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä voi pyytää omistajalta milloin tahansa. Yhteystiedot ovat tämän asiakirjan alussa.

Miten “älä seuraa” -pyynnöt käsitellään

Tämä sovellus ei tue “älä seuraa” -pyyntöjä. Saadaksesi tietää, tukeeko jokin sovelluksen käyttämä kolmannen osapuolen palvelu “älä seuraa” -pyyntöjä, lue kyseisen palvelun tietosuojakäytäntö.

Tämän tietosuojakäytännön muutokset

Omistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa ilmoittamalla siitä käyttäjille tällä sivulla ja mahdollisesti tässä sovelluksessa ja/tai – sikäli kuin teknisesti ja laillisesti mahdollista – lähettämällä ilmoituksen käyttäjille omistajan käytettävissä olevien yhteystietojen kautta. Suosittelemme käymään tällä sivulla usein ja tarkistamaan alaosassa listatun viimeisimmän muokkauksen päivämäärän.   Mikäli muutoksilla on vaikutusta käyttäjän suostumuksen perusteella tehtävään käsittelyyn, omistaja pyytää käyttäjältä tarvittaessa uuden suostumuksen.

Lakisääteiset tiedot

Tämä tietosuojakäytäntö on laadittu useiden eri lakien säädösten perusteella, mukaan lukien asetuksen (EU) 2016/679 13/14 artiklat (yleinen tietosuoja-asetus). Tämä tietosuojakäytäntö koskee pelkästään tätä sovellusta, mikäli tässä asiakirjassa ei toisin mainita.

Viimeisin päivitys: 23. toukokuuta 2021

TRANSLY KÄÄNNÖSTOIMISTON BLOGI

Translyn blogia kirjoittavat omat kääntäjämme, sanaseppomme ja editoijamme. Me rakastamme sitä, mitä teemme.

MITÄ ASIAKKAAMME SANOVAT TRANSLYSTA

Hyvät käännökset voivat viedä yrityksesi uudelle tasolle. Me tiedämme miten.

Olimme järjestämässä valtavaa tapahtumaa, Tallinn Truck Show’ta, ja tilasimme Translylta lehdistötiedotteen kirjoittamisen, editoinnin ja jakelupalvelun sekä muutamia käännöksiä. Olimme todella tyytyväisiä Transly-käännöstoimiston ammattimaiseen asenteeseen, nopeuteen sekä saavutettuihin tuloksiin. Translyn erinomaisen työn ansiosta lehdistötiedotteemme julkaistiin käytännössä katsoen kaikissa viron- ja venäjänkielisissä mediaportaaleissa. 100-prosenttinen suositus!

Forest Steel

Tarvitsimme käännöstoimistoa verkkokauppamme kääntämiseen suomeksi ja pallottelimme monen toimijan välillä. Lopulta päädyimme Transly-käännöstoimistoon ja olemme olleet todella tyytyväisiä päätöksemme. Verkkokaupan käännösprojekti oli melko suuri, ja aina silloin tällöin löysimme lisää pätkiä, jotka olimme unohtaneet lähettää käännettäväksi. Siitä huolimatta ja Translyn tiimin joustavuuden takia tehtävä saatiin aina valmiiksi nopeasti, ja koko käännösprosessi sujui huomattavasti joutuisammin kuin olimme osanneet odottaa...

Punktid.ee

Lähetimme Transly-käännöstoimistolle käännöstarjouksen, sillä tarvitsimme laadukkaita ja kieliopillisesti tarkkoja käännöksiä kansainväliseen Erasmus-projektiimme. Pidimme välittömästi saamastamme nopeasta vastauksesta, ja tarjottu hinta tuntui sopivammalta kuin muut saamamme tarjoukset. Käännös tehtiin asianmukaisesti, ja kaikki toiveemme ja kommenttimme otettiin huomioon. Lisäksi tekstin alkuperäinen asettelu oli säilytetty, ja meiltä ei veloitettu...

Käännöstoimiston asiakaspalaute: Tallinna Tehnikaülikool
ttu.ee

OTA YHTEYTTÄ, HALUAISIMME KUULLA SINUSTA

Älä unohda lisätä sähköpostiosoitettasi ja tiedostojasi, ja muista lähettää viestisi. Me odotamme.