Editoitu vai editoimaton käännös – kas siinä pulma

Käännöksen editointi ei tarkoita huolimattoman kääntäjän työn korjailua, vaan se on käännetyn tekstin huolellista käsittelyä, jolla editoija tuo kääntäjän tekemään käännökseen lisäarvoa. Editoija tarkastaa käännöksen mahdollisten virheiden varalta ja korjaa mahdolliset puutteet tai epäjohdonmukaisuudet, niin kielelliset, sisällölliset kuin ulkoasuun liittyvät.

Editoitu käännös

Käännöksen editointi jätetään usein pois, jotta hintaa saadaan laskettua. Ennen editoijan palveluista kieltäytymistä kannattaa kuitenkin pohtia, ovatko nämä säästöt mahdollisesti huonomman laadun arvoisia. Me Transly-käännöstoimistolla voimme iloksemme todeta, että asiakkaamme arvostavat ennen kaikkea laatua. Siksi suurin osa päivittäisestä työstämme kuluu täydellisyyteen saakka hiottujen editoitujen käännösten toimittamisen parissa. Tässä artikkelissa kerrotaan editoitujen ja editoimattomien käännösten välisistä eroista.

Miksi editoimaton käännös ei välttämättä riitä?

Koska kääntäjät ovat kielen asiantuntijoita, voisi olettaa, että hyvään käännökseen tarvitaan vain hyvä kääntäjä. Joskus se toki pitää paikkansa. Kuitenkin jopa parhaiden kääntäjien kohdalla kieli-, kulttuuri- ja toimialuekohtaisten vivahteiden runsaus, inhimillisten kykyjen rajat ja käännösprosessin luonne asettavat usein rajoituksia käännöksen laadulle, minkä vuoksi parhaisiin tuloksiin päästään vain toisen asiantuntijan avulla.

1. Kääntäjä ei yksin pysty tekemään sitä ajoissa.

Käännösprojektien määräajat ovat usein lyhyitä ja tiukkoja. Lisäksi taitavilla kääntäjillä on usein useita töitä jonossa, ja kello käy jatkuvasti. Voidakseen työskennellä tehokkaasti kääntäjät joutuvat usein keskittymään pelkästään tekstin yleisen ajatuksen välittämiseen viimeistelyn ja loppusilauksen jäädessä taka-alalle. Editoijat sen sijaan ovat erikoistuneet juuri tekstien viimeistelyyn. Kielen editointi ei ole vain yksi turha palvelu, sillä se syntyy tarpeesta keskittyä osa-alueisiin, jotka eivät kuulu kääntäjän ydinrooliin. Käännöksen laatu heikkenee väistämättä ilman käännösprosessiin osallistuvaa editoijaa. Jos taas kääntäjän odotetaan käyvän läpi käännöksensä editoijan tavoin, se tarkoittaa sitä, että kääntäjän on jatkuvasti vaihdettava keskittymisensä kohdetta tekstiä työstäessään. Prosessi hidastuu ja voi lopulta viedä enemmän aikaa kuin jos olisi käytetty erillistä kääntäjää ja editoria. Myös lopputulos todennäköisesti kärsii.

2. Editoija näkee asioita, joille kääntäjä on sokea.

Jokainen, joka on koskaan yrittänyt oikolukea omaa tekstiään – oli kyseessä sitten PowerPoint-esitys tai sähköpostiviestiä – on luultavasti tyrmistyneenä löytänyt useita ilmiselviä virheitä perusteellisen tarkastuksen jälkeenkin. On luonnollista, että emme välttämättä huomaa omia virheitämme, koska se, mitä yritämme tekstissä sanoa, on usein jo syöpynyt syvälle mieleemme. Kun luemme uudelleen äskettäin kirjoitettua tekstiä, sanat tulevat yhtä lailla muistista kuin edessämme olevalta paperilta tai näytöltä. Vaikka kääntäjät myös yleensä tarkistavat työnsä, se ei voi korvata toista silmäparia, joka kykenee antamaan tekstille kaiken sen tarvitseman huomion.

3. Kääntäjän ja editoijan yhteistyöllä saadaan parempia tekstejä.

Jokainen meistä käyttää kieltä hieman eri tavalla ja kirjoittaa omalla henkilökohtaisella tyylillään, niin sanotulla idiolektilla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että meillä on taipumus suosia toisia sanoja ja toistaa niitä jatkuvasti, kun taas toisia emme muista laisinkaan tai emme ehkä edes tiedä, että sellaisia on olemassa. Kun käännösprosessiin otetaan mukaan toinen kielen asiantuntija, editoija, käännöksen teossa käytettävä kielellinen osaaminen laajenee ja takaa lähes aina luonnollisemman ja houkuttelevamman tekstin. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun käännetään luovia tekstejä, kuten markkinointitekstejä, joissa rikkaalla ja mieleenpainuvalla kielenkäytöllä on tarkoitus vaikuttaa lukijaan. Jos teksti jätetään pelkästään kääntäjän käsiin, riskinä on, että teksti vetoaa vain pieneen ihmisryhmään, jota kääntäjän kirjoitustyyli puhuttelee. Tällöin käännös ei välttämättä ole riittävän vaikuttava.

4. Kääntäjä toimii lähdetekstin kanssa, editoija käännöksen kanssa.

Kuten edellä todettiin, suurin ero kääntäjän ja editoijan välillä on työn tarkoitus. Kääntäjän työ alkaa väistämättä lähdetekstin tulkinnalla, mikä tarkoittaa, että hänen huomionsa on aina alkuperäisessä tekstissä. Editoija sen sijaan tarkastelee valmista käännöstä itsenäisenä tekstinä ja varmistaa, että se kuulostaa luontevalta ja miellyttävältä. Ilman editoijan apua tehtyjen käännösten laatu ei juuri koskaan ylitä lähdetekstin laatua. Monesti ne kuulostavat usein hieman erikoisilta ja keinotekoisilta lähdekielen vaikutuksen vuoksi. Syynä ei niinkään ole kääntäjän taitamattomuus vaan yksinkertaisesti se, miten mielemme toimii tekstejä työstettäessä. Aivan kuten omien kirjoitusvirheiden ja muiden erheiden huomaaminen voi olla vaikeaa, kun teksti on jo syöpynyt muistiimme, myös lähdeteksti voi toimia kahleiden tavoin. Niistä pääsee eroon täysin vain editoija, joka aloittaa kohdetekstistä.

5. Kääntäjä oppii editoijan korjauksista.

Kun käännösprosessissa on mukana editoija, on kääntäjillä mahdollisuus saada jatkuvaa palautetta virheistään ja kehityskohteista ja sillä tavalla tehdä käännöksistään parempia. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos tarvitset käännöksiä säännöllisesti. Jos käännöksiä ei editoida, niissä saattaa olla edellä mainituista tekijöistä johtuvia käännösvirheitä, jotka saattavat jopa toistua tulevissa teksteissä, jos niitä ei huomata.

Mikä tekee editoiduista käännöksistä parempia?

Editoidut käännökset ovat aina tarkempia, luontevampia ja hienostuneempia kuin editoimattomat käännökset. Editoiduille käännöksillä ovat ominaisia seuraavat asiat.

1. Käännösten laatu on parempi.

Kääntäjän ja editoijan yhteistyö varmistaa käännöksen virheettömyyden. Kääntäjä pyrkii toistamaan tekstin merkityksen kohdekielellä mahdollisimman tarkasti, kun taas editoijan tehtävänä on varmistaa, että kaikki on käännetty oikein ja tyylillisesti johdonmukaisesti. Tekstin oikeellisuuden tarkistamiseen kuuluu kaikkien asiasisältöön liittyvien (myös terminologisten) ja kieliopillisten virheiden korjaaminen. Tyylillisen yhtenäisyyden varmistaminen sen sijaan pitää sisällään tekstin luettavuuden ja tyylin parantamista. Samalla varmistetaan, että käännöksen muotoilu on vastaa alkuperäistä tekstiä täysin.

2. Kielenkäyttö on huolellisesti harkittua.

Ensimmäinen vaihe täydellisen käännöksen tuottamisessa on kääntäjän huolellinen työ. Kun käännös on valmis, kääntäjä käy tekstin läpi ensimmäisenä oikolukuna. Kun kääntäjä on valmis, teksti välitetään editoijalle. Jokaisella lahjakkaalla ja kokeneella kääntäjällä on rikas sanavarasto, erinomainen kielitaju, täydelliset oikeinkirjoitustaidot ja neutraali kirjoitustyyli. Kuten edellä todettiin, tästä huolimatta omien virheiden huomaaminen on vaikeaa jopa kääntäjälle. Koska käännettäessä tehdään töitä vieraskielisen tekstin kanssa, kääntäjä ei välttämättä aina huomaa kielellisiä epäjohdonmukaisuuksia lähde- ja kohdetekstin välillä. Lisäksi kääntäjät joutuvat jatkuvasti kamppailemaan aikataulupaineiden kanssa. Sen vuoksi vain ammattitaitoisen editoijan tuore silmäpari voi varmistaa, että alkuperäinen sisältö välittyy sellaisenaan neutraalilla kielellä ja luettavalla tyylillä. Liioittelevia tai vähätteleviä ilmauksia ei saa olla.

3. Termit ovat tarkkoja.

Käännös syntyy kahden ammattitaitoisen kielitieteilijän työn tuloksena. He puhuvat kohdekieltä äidinkielenään tai ovat saavuttaneet kielessä vähintään C1-taitotason. Se tarkoittaa sitä, että kääntäjän lisäksi myös editoija vertailee lähdetekstiä ja käännöstä keskenään. Mikäli kohdetekstiin on eksynyt epätavallisia tai sopimattomia termejä, editoija todennäköisesti huomaa sen, koska hän on vieraan kielen asiantuntija. Saatat ehkä ihmetellä, miten koulutettu, kokenut, lahjakas ja sujuva kääntäjä voi ylipäätään tehdä virheitä. Kielet ovat vivahteikkaita, monimutkaisia ja säänneltyjä. Kääntäjillä on aina paineita ajankäytön suhteen. Jos kääntäjän ajatus pääsee harhailemaan edes sekunniksi, tekstiin saattaa livahtaa terminologisia virheitä, jotka voivat jäädä huomaamatta myös käännöksen jälkeisessä tarkastuksessa. Käännöksen editoijan tehtävänä on löytää ja korjata tällaiset terminologiset lipsahdukset.

4. Kieliasu on toimialaan sopivaa.

Jokaisella alalla on omat erityispiirteensä, vakiintuneet terminsä ja joskus jopa ensisijaisesti suositut lauserakenteensa. Vaikka ammattimaiset kääntäjät ja editoijat ovat pakostakin erittäin osaavia asiantuntijoita, edes he eivät voi tietää kaikkea. Joidenkin kääntäjien ja editoijien erikoisalaa ovat humanistiset tieteet, historia, filosofia ja teologia, kun taas toiset ovat vahvempia kemiassa ja fysiikassa tai heillä on koulutusta esimerkiksi lääketieteen, rakentamisen tai elintarviketeknologian alalta. Tiettyjä toimialoja koskevien tekstien, kuten käyttöoppaiden, teknisten asiakirjojen, sopimusten tai vuosittaisten tilinpäätösten, kohdalla käytämme editoijia, joilla on sopiva ammatillinen tausta. Näin varmistetaan, että editoija pystyy ratkaisemaan mahdolliset ongelmat, joihin kääntäjä on saattanut törmätä, sekä korjaamaan hiomattomat tai sopimattomat käännösratkaisut. Huomautus! Edes editoija ei kuitenkaan korvaa asiantuntevaa asiakasta, joka on aina alansa korkein asiantuntija. Hän tuntee oman alansa terminologian ja päättää, kumpaa kahdesta mahdollisesta termistä käytetään tai mitä sanakirjoja kääntämisessä pitäisi käyttää. Haluttua terminologiaa käyttävä käännös saadaan aikaan vain käännöstoimiston ja asiakkaan yhteistyöllä!

5. Mielenrauhaa käännösten laadun suhteen

Sanotaan, että rakkaudella ei ole hintalappua. Me Transly-käännöstoimistolla uskomme kuitenkin, että mielenrauhalla on, ainakin kun kyse on käännöksistä. Editoidun käännöksen tilaaminen takaa mielenrauhan, sillä silloin valmiin tekstin laatuun ei tarvitse pettyä. Näin on erityisesti silloin, jos et itse hallitse sekä lähde- että kohdekieltä. Jos et pysty tarkastamaan käännöksen laatua, sinun pitäisi aina tilata editoitu käännös, koska tärkeässä tekstissä yksikin pieni virhe on liikaa. Käännöksen editointi on hyvä ajatus myös silloin, jos teksti on pitkä, eikä sinulla ole aikaa käännöksen yksityiskohtaiseen tarkastamiseen. Tietenkin editoijan ottaminen mukaan käännösprosessiin antaa varmuuden siitä, että olet tehnyt kaiken voitavasi saadaksesi mahdollisimman laadukkaan käännöksen.

Millaiset käännökset pitäisi editoida aina?

Parhaassa tapauksessa jokainen käännös editoitaisiin. Tiettyjen tekstien kohdalla editointi on kuitenkin ehdottoman tärkeää sen tuoman lisäarvon vuoksi.

• Verkkosivujen käännökset

Verkkokauppojen, sosiaalisen median ja massadatan nykymaailmassa yksikään yritys ei voi menestyä ilman verkkosivuja. Verkkosivusto on yhtiön tärkein käyntikortti Internetissä. Sen vuoksi verkkosivujen käännökset pitäisi editoida aina. Kirjoitusvirheet, vieraan kielen ammattitaidoton käyttö ja kääntämättömät osiot voivat karkottaa potentiaaliset asiakkaat pois ja antaa sivuston omistajasta negatiivisen vaikutelman. Sivustokäännöksemme editoijat ovat yleensä kohdemarkkinoilla asuvia kohdekieltä äidinkielenään puhuvia editoijia, joten he kykenevät suosittelemaan sopivampaa terminologiaa ja parantamaan tekstin näkyvyyttä verkossa, jotta potentiaaliset vieraskieliset asiakkaasi löytävät tekstin helpommin.

• Käyttöohjeiden käännökset

Myös käyttöoppaiden käännöksetolisi syytä editoida aina kun mahdollista, sillä käyttöohjeissa olevat virheet voivat tarkoittaa pettyneitä asiakkaita ja pahimmillaan jopa oikeustapauksia. On väistämätöntä, että käännöksiin eksyy silloin tällöin virhe tai pari, sillä käännösten määräajat ovat usein liian tiukkoja, jotta kääntäjä kykenisi täydelliseen lopputulokseen. Siksi on tärkeää, että jokaisen käyttöopaskäännöksen tarkistaa toinen kielen asiantuntija, joka korjaa mahdolliset kielelliset tai terminologiset epätarkkuudet ja varmistaa, että jokainen numero ja pilkku on oikealla paikallaan.

• Markkinointitekstien käännökset

Kohdemarkkinoille mukautetut markkinointitekstit ovat monella tapaa samanlaisia kuin verkkosivujen käännökset. Yrityksen logoa kantavat markkinointimateriaalit, kuten tuoteselosteet, esitteet, kuvastot, messutekstit, lehtiset, julisteet, lehdistötiedotteet, mainonta-artikkelit ja sosiaalisen median sisällöt, ovat yrityksen käyntikortteja. Markkinointimateriaaleissa ei saa olla kielioppi- tai välimerkkivirheitä. Myös epäselviä ilmaisuja, outoja vertauskuvia ja monimutkaista kieltä olisi vältettävä. Markkinointimateriaalien käännösten on oltava yksinkertaisia, luontevia, miellyttäviä ja ymmärrettäviä jokaiselle lukijalle. Helpoimmin tämä onnistuu kääntäjän ja editoijan tiimityöllä. Me Transly-käännöstoimistolla kutsumme tätä kahden asiantuntijan säännöksi. Kahden asiantuntijan säännöllä markkinointiteksteistä tulee virheettömiä. Ne houkuttelevat asiakkaita sen sijaan, että ne karkottaisivat heidät pois.

• Virallisten asiakirjojen käännökset

Editointi on myös välttämätöntä virallisia asiakirjoja käännettäessä, sillä tärkeiden sopimusten, virallisten kirjeiden, sairauskertomusten, tuomioistuinten päätösten, tutkintotodistusten, ammatillisten todistusten ja muiden oikeiksi todistettujen käännösten on oltava virheettömiä ja terminologialtaan täysin alkuperäisen tekstin mukaista. Virallisessa asiakirjassa pienimmästäkin käännösvirheestä voi seurata suuria ongelmia. Siksi editoijan käyttö virallisten asiakirjojen tarkistamisessa on välttämätöntä.

Yhteenveto: mitä käännöksen editointiin kuuluu?

Edellä on käyty yksityiskohtaisesti läpi, mitä käännöksen editointipalveluihin sisältyy. Tässä on lyhyt yhteenveto. Käännöksen editoinnissa tekstistä tarkistetaan seuraavat asiat:

 • kielioppivirheet
 • välimerkkien käyttö
 • oikeinkirjoitus
 • muotoilu
 • typografiset virheet eli kirjoitusvirheet
 • tekstin selkeys kohdeyleisön kulttuuri ja kielellinen konteksti huomioon ottaen
 • käännöksen ulkoasun vastaavuus alkuperäisen tekstin kanssa
 • kirjainsanat ja lyhenteet sekä niiden selitykset
 • suurten ja pienten kirjainten asianmukainen käyttö
 • linkkien toiminta verkkoteksteissä
 • lauserakenne
 • aikamuotojen asianmukainen käyttö.

Lisäksi editoija analysoi seuraavien seikkojen osalta, onko käännös sopiva kohdeyleisölle:

 • sisältö kulttuuri ja kielellinen konteksti huomioon ottaen
 • sanasto ja ilmaukset kohdemarkkinoiden erityispiirteet huomioon ottaen
 • pituus (sanamäärä) tekstin luonne huomioon ottaen.

Pääsääntöisesti Transly-käännöstoimisto tarjoaa editoituja käännöksiä, koska haluamme aina tehdä kaikkemme, jotta asiakkaamme olisivat tyytyväisiä käännöksiimme. Jos olet vihdoin löytänyt etsimäsi käännöstoimiston, lähetä meille tarjouspyyntö, niin teemme sinulle erinomaisen tarjouksen! Lähetä tarjouspyyntösi tästä.

OTA YHTEYTTÄ, HALUAISIMME KUULLA SINUSTA

Älä unohda lisätä sähköpostiosoitettasi ja tiedostojasi, ja muista lähettää viestisi. Me odotamme.