Käyttöturvallisuustiedotteiden kääntäminen

Käyttöturvallisuustiedotteiden kääntäminen koskee monia yrityksiä.

käyttöturvallisuustiedotteiden kääntäminen

Mikä on käyttöturvallisuustiedote?

Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on asiakirja, jossa annetaan tietoa kemikaalien koostumuksesta, terveys- ja ympäristövaaroista, vuotojen puhdistusmenetelmistä sekä turvallisesta käsittelystä. Siinä on myös muita tietoja, joita tarvitaan kemikaalin turvallisen käyttöön koko toimitusketjun ajan. Käyttöturvallisuustiedotteet on tarkoitettu ensisijaisesti ammattikäyttöön, ei tavallisille kuluttajille. Työnantaja ei saa vaatia työntekijöitä käsittelemään vaarallisia kemikaaleja ilman, että heidän käyttöönsä on ensin annettu käyttöturvallisuustiedote.

Käyttöturvallisuustiedotteen laadinta ja sisältö ovat kemikaalin valmistajan tai maahantuojan vastuulla. Kaikki toimitusketjun osapuolet ovat kuitenkin myös velvollisia tarkistamaan sen paikkansapitävyyden, täydentämään sitä, mukauttamaan sitä asiakkaidensa tarpeisiin ja välittämään sen heille. Jokainen käyttöturvallisuustiedotteen toimittaja on siis vastuussa toimittamistaan käyttöturvallisuustiedotteista.

Mitkä ovat käyttöturvallisuustiedotteiden lainmukaiset edellytykset ja yleiset vaatimukset?

Euroopan unionissa ensisijainen käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista ohjaava säädös Euroopan parlamentin ja neuvoston REACH-asetus, joka koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on perustettu valvomaan asetuksen velvoitteiden toteutumista. Toinen tärkeä säädös on aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva CLP-asetus. Käyttöturvallisuustiedote on laadittava jokaisen vaaralliseksi luokitellun aineen tai seoksen osalta ja vastaanottajan pyynnöstä myös sellaisten aineiden tai seosten osalta, jotka sisältävät tiettyjä aineita määritetyn raja-arvon ylittävissä pitoisuuksissa. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava viimeistään aineen tai seoksen ensimmäisenä toimituspäivänä, eikä toimittaja saa veloittaa vastaanottajaa käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tavarantoimittajien on päivitettävä käyttöturvallisuustiedotteet heti, kun aineeseen tai seoksiin liittyvistä vaaroista saadaan uutta tietoa, sekä luvan myöntämisen tai epäämisen tai rajoitusten määrittämisen yhteydessä. Käyttöturvallisuustiedotteet on myös toimitettava maksutta, ja ne on annettava kaikkien niiden vastaanottajien saataville, joille ainetta tai seosta on toimitettu edellisten 12 kuukauden kuluessa. Jos aine rekisteröidään vähintään 10 tonnin määrinä ja luokitellaan vaaralliseksi, PBT-aineeksi (hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen) tai vPvB-aineeksi (erittäin hitaasti hajoava ja erittäin biokertyvä), toimittajan on toimitettava laajennettu käyttöturvallisuustiedote. Se edellyttää altistumisskenaarioiden laatimista oleellisten käyttötapojen kohdalla, ja ne on esitettävä käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä.

Mitä kielellisiä vaatimuksia käyttöturvallisuustiedotteille on?

Käyttöturvallisuustiedote on oltava saatavana kohdemaan virallisella kielellä. Se tarkoittaa, että jotta kemikaalia voi tuoda Viron markkinoille, valmistajan tai maahantuojan on toimitettava käyttöturvallisuustiedote vastaanottajalle viron kielellä. Kemikaalin toimittajan on tarvittaessa järjestettävä käyttöturvallisuustiedotteen käännös. Euroopan unionin jäsenvaltioissa, joissa on useita virallisia kieliä, käyttöturvallisuustiedote on yleensä toimitettava kaikilla virallisilla kielillä (esimerkiksi Suomessa sekä suomeksi että ruotsiksi) muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Liitteenä olevia altistumisskenaarioita pidetään käyttöturvallisuustiedotteen olennaisena osana, ja niihin sovelletaan samoja käännösvaatimuksia. Mahdolliset altistumisskenaariot on myös käännettävä kohdemaan viralliselle tai virallisille kielille.

REACH-asetuksissa säädetään myös, että käyttöturvallisuustiedotteessa käytetyn kielen on oltava yksinkertaista, selkeää ja täsmällistä. Siinä on vältettävä ammattislangia, kirjainsanoja ja lyhenteitä (jos niitä ei voi välttää, kirjainsanat ja lyhenteet on selitettävä käyttöturvallisuustiedotteen viimeisessä osassa). Lisäksi on kiellettyä esittää aineen tai seoksen turvallisuudesta sen luokituksen kanssa ristiriitaisia väitteitä.

Mitä on otettava huomioon käyttöturvallisuustiedotteen käännöksen hankinnassa?

REACH-asetusta pidetään maailman tiukimpana kemikaaliturvallisuutta koskevana lakina. Siinä säädetään tapauksista, joissa käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen on välttämätöntä, sen pakollisesta rakenteesta ja sisällöstä sekä määritetään lukuisia velvoitteita ja vaatimuksia kemikaalien valmistajille ja tavarantoimittajille. Euroopan kemikaalivirasto on julkaissut käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevan oppaan, jossa myönnetään, että yksittäisellä henkilöllä ei yleensä ole riittävää tietoa kaikista käyttöturvallisuustiedotteen kattamista aloista. Sen vuoksi käyttöturvallisuustiedotetta laadittaessa on tarvittaessa hyödynnettävä muita päteviä tietolähteitä. Siitä huolimatta käyttöturvallisuustiedotteita kääntävät usein ihmiset, joilla ei ole alan erikoisosaamista.

Koska käyttöturvallisuustiedotteen toimittaja on myös vastuussa sen sisällöstä, on parasta antaa käyttöturvallisuustiedotteiden käännöstehtävä asiantuntijoille, jotka eivät pelkästään käännä tekstiä vaan pystyvät myös havaitsemaan mahdolliset oleelliset puutteet ja epäjohdonmukaisuudet. Valitsemalla kokeneen ja osaavan käännöstoimiston voi välttää epämiellyttävät yllätykset myöhemmin ja varmistaa, että käännöksen laatu on aina odotusten ja tarpeiden mukaista.

Miksi kannattaa valita Transly?

Transly-käännöstoimistolla on koulutetut kääntäjät ja runsaasti kokemusta käyttöturvallisuustiedotteiden kääntämisestä. Tunnemme aina uusimman sovellettavan lainsäädännön ja virallisen terminologian, jotta voimme varmistaa käyttöturvallisuustiedotteiden käännösten oikeellisuuden, selkeyden ja tarkkuuden. Teemme työtä intohimoisesti ja vastuullisesti. Olemme perehtyneet käyttöturvallisuustiedotteen säädeltyyn rakenteeseen sekä alan kieli- ja käännöskäytäntöihin. Niiden noudattaminen on välttämätöntä, jotta kaikki käyttöturvallisuustiedotteen käyttäjät kemikaalien käsittelijöistä palomiehiin ja hoitohenkilökuntaan saavat tarvittavat tiedot niin nopeasti ja selkeästi kuin mahdollista totutulla tavalla. Näin lukijan ei koskaan tarvitse pysähtyä miettimään, onko tiedot muotoiltu epätavallisesti tietystä syystä vai pelkästään kääntäjän kokemattomuuden vuoksi. Hän voi aina olla varma siitä, että kaikki on tehty oikein heti ensimmäisellä kerralla.

Lisäksi meillä on tarvittavat käännösohjelmistot, tekniset apuvälineet ja prosessit, jotka varmistavat, että käännökset ovat yhdenmukaisia sekä kielen että muodon osalta ja aina valmiita sovittuna ajankohtana. Näistä syistä voimme tarjota alennuksia teksteissä toistuvista segmenteistä, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki myöhemmät käyttöturvallisuustiedotteiden käännökset, kuten päivitykset ja muutokset, ovat sinulle huomattavasti halvempia. Jos käännöstarpeesi eivät rajoitu vain käyttöturvallisuustiedotteisiin, ei ole syytä huoleen, sillä Transly-käännöstoimistolla on monien eri alojen ja kielten ammattitaitoisia kääntäjiä. Käännämme tekstejä tekniikan, lain, IT:n ja markkinoinnin alalta – ja paljon muuta. Mahdollisuuksien mukaan täytämme myös mielellämme mahdolliset erikoispyynnöt. Lähetä siis meille viestiä!

OTA YHTEYTTÄ, HALUAISIMME KUULLA SINUSTA

Älä unohda lisätä sähköpostiosoitettasi ja tiedostojasi, ja muista lähettää viestisi. Me odotamme.